Woolfe The Red Hood Diaries-FANiSO (2015)

Lượt xem: 782
GD Star Rating
loading...
OS: Windows 7
Processor: Intel i5 2x 2.6 GHz, or AMD equivalent
Memory: 3 GB RAM
Graphics: Nvidia GT 640, AMD Radeon HD 6870/7750
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 3 GB available space
Additional Notes: Don’t use the highest settings on a lower-end machine.

Woolfe The Red Hood Diaries-FANiSO (2015)

Nội dung:

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về