The World At War (1973) (26 Tập)

Lượt xem: 753
GD Star Rating
loading...
The World At War (1973) (26 Tập)

The World At War (1973) (26 Tập)

Phim truyền hình tài liệu “The World of War” đề cập đến toàn bộ lịch sử Chiến tranh thế giới thứ II từ nguyên nhân mồi lửa cuộc chiến những năm 1920 đến hậu quả cuộc Chiến tranh lạnh thập niên 50. Bộ phim nhấn mạnh những câu chuyện chi tiết bên trong, những tài liệu bí mật được cất giấu tại Đức và Nhật như: chiến lược đối phó Hitler, cuộc sống chung dưới chế độ độc tài phát xít, đặc biệt tập trung chủ yếu vào người Do Thái.
Click vào liên kết bên dưới để tải về
1.- A New Germany (1933-1939)
2.- Distant War (9/ 1939 – 5/1940)
3.- France Falls (May – June 1940)
4.- Alone (May 1940 – May 1941)
5.- Barbarossa (June – December 1941)
6.- Banzai: Japan (1931-1942)
7.- On Our Way: U.S.A. (1939-1942)
8.- The Desert: North Africa (1940-1943)
9.- Stalingrad (6/1942 – 2/1943)
10.- Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic (1939-1943)
11.- Red Star: The Soviet Union (1941-1943)
12.- Whirlwind: Bombing Germany (9/1939 -4/1944)
13.- Tough Old Gut: Italy (1943-1944)
14.- It’s A Lovely Day Tomorrow: Burma (1942-1944)
15.- Home Fires: Britain (1940-1944)
16.- Inside the Reich: Germany (1940-1944)
17.- Morning: (6 & 7/1944)
18.- Occupation: Holland (1940-1944)
19.- Pincers: (8/1944 – 3/1945)
20.- Genocide (1941-1945)
21.- Nemesis: Germany (2 & 5/ 1945)
22.- Japan (1941-1945)
23.- Pacific (2/1942 – 7/1945)
24.- The Bomb (2 & 9/1945)
25.- Reckoning (4/1945)
26.- Remember